Výstupy projektu Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 20 výstupů. Jednotlivé výstupy jsou ke stažení níže.

Výzkumný program 1

Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře

 1. Metodika přesné teplotní karotáže a teplotního monitoringu v hlubokých vrtech při využití moderních technologií měření (např. DTS)
 2. Doplněná a zpřesněná mapa tepelného toku
 3. 3D matematické modely rozložení teplot
 4. Metodika pro stanovení tepelných vlastností hornin na základě jejich mineralogického složení a vybraných strukturních parametrů
 5. Rozšířená databáze tepelných vlastností hornin

Výzkumný program 2

Indukovaná seismicita a tektonické napětí

 1. Databáze monitorovacích sítí seismických stanic a dilatometrů
 2. Upravený SW pro detekci a lokalizaci seismických jevů
 3. Sada dat o směru a velikosti tektonického napětí ve vybraných lokalitách
 4. Matematické modely hydro-mechanických interakcí v geotermálním výměníku se započtením poroelasticity a lomové mechaniky, které budou zakomponovány do existujícího SW

Výzkumný program 3

Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování

 1. Monitorovací systém podzemních vod mělkého a středně hlubokého oběhu
 2. Metodika studia hydrofyzikálních parametrů horninového prostředí
 3. Metodika vzorkování a laboratorního výzkumu interakce voda-hornina
 4. Metodika využití stopovacích zkoušek v geotermálních vrtech
 5. Nový numerický termo-hydraulický model

Výzkumný program 4

Geologie zájmové oblasti

 1. Datový sklad RINGEN pro ukládání a poskytování získaných geovědních datových sad
 2. Datové sady Datové sady výsledků analýzy anizotropie magnetické susceptibility
 3. Datové sady mineralogického a petrologického popisu sekundárních mineralizací tektonických poruch
 4. Datové sady mineralogického, petrologického a geochemického popisu jednotlivých zastižených litologických typů
 5. Datové sady výsledků z geomateriálových analýz
 6. Geologická mapa a 3D geologický model zájmové lokality