2020-01-22-Nahled-Seismometry

Další etapa prací na geotermálním vrtu v Litoměřicích zahájena

[18.1.2020]
Po úspěšném vyjmutí ocelové pažnice v délce 1800 m z vrtu LT1 během září loňského roku budou nyní zahájena klíčová měření a testy. V prvé řadě budou provedeny injektážní testy pro ocenění propustnosti horninových puklin a následně instalován seismometr dovnitř vrtu do hloubky 1,5 km, který umožní zvýšení citlivosti seismické sítě a provedení dalších měření.

Injektáž bude provedena v celé délce vrtu vtláčením vody do zhlaví vrtu s využitím čerpadla na povrchu. Při injektáži trvající jeden až dva dny bude postupně zvyšován průtok vody a bude sledována tlaková odezva vrtu s cílem ověřit propustnost horninové formace. Současně bude s pomocí nejnovější metodiky DTS sledován teplotní profil podél vrtu ukazující na místa úniku vody do horninového prostředí.

Výsledky jsou důležité zejména k ocenění reakce horninové formace na vtláčení vody, přítomnosti propustných puklinových systémů a možnosti budoucího nastavení cirkulace mezi dvěma vrty. Tyto parametry jsou přitom zásadní pro vytvoření funkčního geotermálního výměníku, kterým se získává hlubinné zemské teplo, tj. energie, kterou můžeme využít buď přímo pro vytápění nebo alternativně pro výrobu elektřiny.

Měření budou probíhat kontinuálně od pátku do neděle. V pondělí pak očekáváme ukončení všech prací a instalaci seismometru. Půjde o dosud nejhlouběji umístěný seismometr ve střední Evropě, který společně s povrchovou seismickou sítí poskytne vysokou citlivost záznamu mikroseismické aktivity. To je důležité pro co nejpřesnější mapování toku vody v podzemí, jak při vytváření tepelného výměníku v hornině, tak při pozdějším jímání zemského tepla. Zároveň výrazně zvyšuje jeho bezpečnost, neboť včas detekuje případné mikrootřesy, které by se mohly projevit na povrchu.

Testy i následná instalace seismometru jsou spojeny s celou řadou výzev a v domácím prostředí s nimi nejsou velké zkušenosti, následující dny budou tedy náročné jak pro realizační firmu z Německa, tak pro výzkumný tým RINGENu. Asistovat proto bude i prof. Francois Cornet z Francie, který je předním evropským odborníkem na hlubokou geotermální energii.

V průběhu roku 2020 budeme dále pokračovat s průběžným teplotním monitorováním ve vrtu s pomocí systému DTS, kalibrací seismometru i celé seismické sítě a dalších měřících zařízení uvnitř vrtu. V nejbližší době bude také provedeno speciální měření metodou reflexní seismiky, které umožní upřesnit geologické struktury v okolí vrtu. Všechny tyto práce pak směřují k přípravě realizace nového vrtu do cca 1,5 km, kterým vznikne unikátní experiment jímání zemského tepla a bude klíčovým krokem pro jeho širší využití v energetice. O financování bylo zažádáno do program Théta Technologické agentury ČR, výsledek bude znám v polovině roku.