Partneři

 

 

 

Přírodovědecká fakulta UK (PřF)

PřF byla založena v roce 1920 a patří mezi nejvýznamnější fakulty UK - v kontextu ČR lze působnost a kapacity fakulty srovnat se středně velkými regionálními univerzitami, ať již z hlediska rozpočtu (více než 1,1 mld. Kč), počtu studentů (cca 5 tisíc) či výsledků VaV dle IS RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Dlouhodobě se profiluje jako špičková výzkumná instituce a v hodnocení vědeckých výstupů se pravidelně řadí mezi tři nejlepší fakulty v ČR.

 

 

Geofyzikální ústav AV, v.v.i. (GFÚ)

Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav kromě jiného provozuje také řadu vlastních observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické).

 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (ÚGN)

ÚGN se zaměřuje zejména na struktury a vlastnosti geomateriálů svrchní části zemské kůry včetně antropogenních sedimentů, na procesy probíhající v zemské kůře v důsledku lidské činnosti a jejich účinky na životní prostředí a na rozvoj souvisejících výzkumných metod. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie. Svou činností ÚGN přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.

 

 

Ústav struktury a mechaniky hornin, v. v. i. (ÚSMH)

ÚSMH je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi. Ústav dále zpracovává odborná stanoviska a posudky v oborech své činnosti.

 

 

Česká geologická služba (ČGS)

ČGS je respektovaná státní organizace a resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území České republiky a s ním souvisejících činností, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby, shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích v rozsahu celého území ČR.

 

 

Technická univerzita Liberec, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (TUL/CxI)

Řešitelský tým projektu je příslušný k vysokoškolskému „Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (CxI), který vznikl v r. 2009 za podpory poskytnuté z OP VaVPI. CxI je vyprofilovaným pracovištěm VaV (regionálním centrem VaV), a to v oblastech materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství. Kolektiv odborných pracovníků se od r. 1993 zabývá problematikou výzkumu podzemních procesů a vývojem softwarových modulů pro jejich simulaci a zpracování experimentálních dat z terénních měření.

 

 

Centrum experimentální geotechniky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

The Centre of Experimental Geotechnics (CEG) is a modern experimental department, concerned with research and teaching activities. The Centre employs a team of young specialists in experimental geotechnics. The courses focus on practical laboratory tests and experiments in geotechnics, as well as on in-situ tests, and on measurements of building foundations and underground structures. CEG operates the Josef undeground laboratory. It is a working place providing practical teaching for students, and it is also a unique place for experimental and research projects. The Regional Underground Research Centre URC Josef provides service and working space to privat companies in related fields of interest. CEG widely cooperates with industry. It provides professional services in determining geotechnical parameters of soil and rock environments. It also conducts the monitoring of underground structures, special building structures and others.

 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - přidružený člen od r. 2018
Vysoká škola báňská - Technická univerzitra  Ostrava - přidružený člen od r. 2018

Externí partneři