Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů

Název projektu Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů
Popis projektu  
Partneři projektu
 • Česká geologická služba - nositel projektu
 • Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
 • Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s.

Spolupracující partner:

 • Výzkumná infrastruktura RINGEN
Registrační číslo projektu

TK02010092

Zdroj financování

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Rozpočet projektu

7 568 000,- Kč (dotace 6 641 000,- Kč)

Doba realizace

2020-2022

Výzkumné aktivity
 • Shromáždění dostupných vrtů s měřením teplot hlubších než 100 m a digitalizace vrtů, kde ještě nebyla provedena. Dostupné vrty s měřením teplot budou shromážděny v Geofondu ČGS, který je zákonem určen pro shromažďování geol. informací a dat a jejich zpřístupňování uživatelům.
 • Matematické zpracování teplotních měření ve vrtech včetně prognózy teploty do hloubky. Toto zpracování bude provedeno vhodným postupem (např. postupy GfÚ AV ČR, nebo postup použitý při řešení možností využití geotermální energie v oblasti Ústí n. L.). Konkrétní postup bude vybrán dle charakteru dané úlohy.
 • Geologicko-geotermické vyhodnocení měření teplot ve vrtech. Výsledky matematického zpracování teplotních měření budou posouzeny z hlediska geotermické a geologické hodnověrnosti získaných výsledků (včetně posouzení na základě analýzy hlubší geologické stavby).
 • Shromáždění a analýza doposud zpracovaných map hlubinného gt potenciálu ČR (mapy GfÚ AV ČR, V. Myslila, projektu ReStEP) a jejich vyhodnocení z hlediska celkové hodnověrnosti a přesnosti.
 • Aktualizace a zpřesnění stávajících map geotermálního potenciálu ČR. Mapy budou zpracovány na základě výsledků zpracování měření teplot ve vybraných vrtech s přihlédnutím k předpokládané geologické stavbě a geotermickým vlastnostem hornin, a také dle odhadu charakteru tepelného pole ve stanovených hloubkových úrovních v jednotlivých geologických regionech ČR.
 • Vytvoření map (respektive mapových vrstev) střetů zájmů využívání geotermálního potenciálu v ČR

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je analyzovat potenciál geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 m až 5000 m a následně zpřesnit, případně nově vymezit oblasti ČR perspektivní z hlediska využití geotermální energie tepelnými čerpadly, k přímé produkci tepla nebo tepla a elektřiny.

Bude provedena aktualizace a zpřesnění stávajících map geotermálního potenciálu ČR a na jejím základě budou vytvořeny teplotní mapy geotermálního potenciálu v různých hloubkových úrovních včetně vyčlenění oblastí ČR vhodných pro využívání geotermální energie. Mapy geotermálního potenciálu budou doplněny o další mapové vrstvy zobrazující střety zájmů a limitující faktory, takže uživatelé budou mít přehled nejen o geotermálním potenciálu, ale i o faktorech omezujících jeho využití.

Hlavní výstupy a výsledky
 • Mapy potenciálu geotermální energie v různých hloubkových úrovních a mapy střetů zájmů
 • Podklady pro aplikaci výstupů projektu do státních případně regionálních strategií a koncepcí
 • Databáze vrtů s měřením teplot
 • Projednávání návrhů a výsledků s Aplikačními garanty a klíčovými partnery
Ostatní údaje