Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii - RINGEN (2016-2019)

Název projektu Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii - RINGEN
Popis projektu Projekt je zaměřen na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, kde bude soustředěno klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy. Výzkum bude zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro seismické monitorování. Dotací MŠMT jsou kryty neinvestiční náklady výzkumné infrastruktury.
Partneři projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - nositel projektu

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.; Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.; Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.; Česká geologická služba; Technická univerzita v Liberci; České vysoké učení technické - Stavební fakulta;

Přidružení partneři:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Registrační číslo projektu

LM2015084

Zdroj financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozpočet projektu

29,7 mil Kč

Doba realizace

1.1. 2016 - 31.12. 2019

Výzkumné aktivity

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 1 - TEPELNÝ TOK A TEPLOTNÍ PODMÍNKY V ZEMSKÉ KŮŘE A TERMO-HYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 2 - INDUKOVANÁ SEISMICITA A TEKTONICKÉ NAPĚTÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 3 - HYDROGEOLOGIE, HYDROCHEMIE A TERMOHYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 4 - GEOLOGIE ZÁJMOVÉ OBLASTI

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální (GTE) energie technologií EGS a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS systémů v podmínkách metamorfovaných hornin, což přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku. Výsledné unikátní VaV zázemí umožní řešit konkrétní problémy jako

  • měření a matematické modelování transportu tepla ve svrchní části zemské kůry
  • určení a matematické modelování puklinové propustnosti v různých typech hornin Českého masivu a její zvyšování prostřednictvím hydraulické stimulace
  • monitoring seismické aktivity během hydraulické stimulace a její analýza v reálném čase
  • zvyšování detekční schopnosti různých typů seismických monitorovacích sítí
  • předběžný odhad seismické odezvy masivu během injektáže
  • pomalé pohyby na zemském povrchu v blízkosti zlomů v důsledku hydraulické stimulace

Dlouhodobým cílem VI je realizace hlubinných vrtů a ověření čerpání geotermální energie prostřednictvím EGS technologie z velkých hloubek 3> km.

Hlavní výstupy a výsledky

Výsledkem výzkumné činnosti bude zvýšení přesnosti metod pro vyhledávání lokalit vhodných pro jímání GTE energie, zvýšení efektivity jejího čerpání a zároveň zvýšení bezpečnosti vlastní realizace a provozu geotermálních tepláren a elektráren. V rámci projektu budou zpracovány vědecké články, příspěvky do sborníků, patenty a počítačový software a provedena řada experimentů na existujícím geotermálním vrtu PVGT-LT1 v hloubkách 1-2 km.

Ostatní údaje