Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (2017-2020)

Název projektu Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
Popis projektu Projekt je zaměřen na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, kde bude soustředěno klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy. Výzkum bude zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro seismické monitorování.
Partneři projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - nositel projektu

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.; Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.; Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.; Česká geologická služba; Technická univerzita v Liberci; České vysoké učení technické - Stavební fakulta;

Přidružení partneři:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792

Zdroj financování

Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

Rozpočet projektu

103 mil Kč (spolufinancování 5 %)

Doba realizace

1.1. 2017 - 31.5. 2020

Výzkumné aktivity

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 1 - TEPELNÝ TOK A TEPLOTNÍ PODMÍNKY V ZEMSKÉ KŮŘE A TERMO-HYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 2 - INDUKOVANÁ SEISMICITA A TEKTONICKÉ NAPĚTÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 3 - HYDROGEOLOGIE, HYDROCHEMIE A TERMOHYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ

VÝZKUMNÝ PROGRAM Č. 4 - GEOLOGIE ZÁJMOVÉ OBLASTI

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální (GTE) energie technologií EGS a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS systémů v podmínkách metamorfovaných hornin, což přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku. Výsledné unikátní VaV zázemí umožní řešit konkrétní problémy jako

  • měření a matematické modelování transportu tepla ve svrchní části zemské kůry
  • určení a matematické modelování puklinové propustnosti v různých typech hornin Českého masivu a její zvyšování prostřednictvím hydraulické stimulace
  • monitoring seismické aktivity během hydraulické stimulace a její analýza v reálném čase
  • zvyšování detekční schopnosti různých typů seismických monitorovacích sítí
  • předběžný odhad seismické odezvy masivu během injektáže
  • pomalé pohyby na zemském povrchu v blízkosti zlomů v důsledku hydraulické stimulace

Dlouhodobým cílem VI je realizace hlubinných vrtů a ověření čerpání geotermální energie prostřednictvím EGS technologie z velkých hloubek 3> km.

Hlavní výstupy a výsledky

Vybudování (upgrade) unikátního výzkumného centra v Litoměřiciích zaměřeného na využívání hlubinné geotermální energie prostřednictvím inovativních technologických postupů jako je EGS (Enhanced Geothermal Systems). Výsledkem výzkumné činnosti bude zvýšení přesnosti metod pro vyhledávání lokalit vhodných pro jímání GTE energie, zvýšení efektivity jeho čerpání a zároveň zvýšení bezpečnosti vlastní realizace a provozu geotermálních tepláren a elektráren. V rámci projektu budou zpracovány vědecké články, příspěvky do sborníků, patenty a počítačový software.

Ostatní údaje