Co je RINGEN a k čemu slouží

RINGEN (angl. zkratka pro Research INfrastructure for Geothermal ENergy) je nová výzkumná infrastruktura, zařazená do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur 2016-2019.

Vzniká v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. RINGEN bude poskytovat služby veřejným i soukromým vysokým školám, výzkumným institucím a firmám.

Tvoří ho tým přibližně 50 výzkumných a odborných pracovníků. VI RINGEN se bude primárně zabývat podporou využívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvětového vývoje v této oblasti. Hlavním cílem je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání v různých geologických podmínkách. Důležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií pro přenos tepla na zemském povrchu prostřednictvím tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umožňujících výrobu elektřiny, na kterých budou odborníci RINGENu spolupracovat s průmyslovými subjekty.

Cílem výzkumné infrastruktury je také navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií EGS/HDR a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů v podmínkách metamorfovaných hornin. To přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku.

Hlavním motivem je získat čistý, obnovitelný zdroj energie, který je dostupný v podstatě po celé planetě. V současnosti je v České republice tato energie využívána převážně pro dodávky tepla s využitím tepelných čerpadel a na několika lokalitách (např. Děčín ) také s využitím hydrotermálních vrtů v hloubce do 0,5 km pro centrální zásobování teplem. Její podíl na celkových dodávkách je však stále velmi malý, řádově jednotky procent. Na výrobě elektřiny se pak geotermální zdroje nepodílejí vůbec. Přitom jde o čistý zdroj, který má původ ve vnitřním teplu planety Země a vzniká kontinuálně rozpadem radioaktivních látek zejména v zemské kůře. Pro nás má velkou výhodu v tom, že nám je k dispozici kdekoliv a kdykoliv, bez ohledu na denní dobu, počasí či roční období a má velmi nízkou uhlíkovou stopu, tj. jeho dopad na životní prostředí je, na rozdíl od velkých vodních elektráren, větrných turbín či solárních panelů, umístěných na zemědělské půdě, naprosto minimální.

Hlavním předpokladem, aby se tento obnovitelný zdroj stal pro investory skutečně zajímavým, je zvládnutí technologii jímání zemského tepla natolik, aby bylo efektivnější, bezpečnější a rutinní a aby došlo k významnému snížení nákladů na vlastní vrtné práce a vytváření podzemních geotermálních výměníků (reservoárů). Zároveň se musí zvýšit pravděpodobnost, že tyto výměníky budou mít dostatečný energetický výkon a nedojde při jejich stimulaci či následném provozu k negativním efektům, jež se mohou projevovat seismickými otřesy na zemském povrchu. Zvládnutí technologií jímání této energie bude znamenat zásadní strategickou výhodu zejména s ohledem na vyšší energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky a může představovat jeden z klíčových přínosů v boji proti klimatickým změnám.