Core facilities

Geotermální výzkumné centrum (GTE)

Klíčovou aktivitou projektu je vybudování a rozvoj objektu GTE centra, které představuje zázemí pro realizaci výzkumných aktivit. Přednášková hala, čtyři laboratoře, technické místnosti a dostatečně velké prostory pro uskladnění mobilní techniky, nářadí a geologických vzorků, vznikají v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, částečně přestavbou stávající skladové haly a částečně jako novostavba.
Oblast Litoměřicka představuje jednu z nejlepších lokalit pro ověření technologie jímání zemského tepla. Rovněž je tato lokalita jedinou v České republice, která má povolení jímat zemské teplo na základě zvláštního zásahu do zemské kůry a má k dispozici dostatečně hluboký ověřovací vrt (PVGT-LT1). Toto jsou klíčové předpoklady pro realizaci dalších výzkumných aktivit, především dosažení dlouhodobé cíle realizovat velmi hluboké geotermální vrty (4-5 km), a vytvořit podzemní geotermální výměník, který bude umožňovat čerpání tepelné energie.
Důležitá je i dlouhodobá spolupráce s městem Litoměřice, které se profiluje jako město zaměřené na rozvoj udržitelné energetiky a chce se stát nízkoemisním městem a geotermální projekt je součástí strategických cílů města.

Centrum experimentální geotechniky (CEG)

CEG vzniklo jako samostatné pracoviště Fakulty stavební (FSv) Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1998. V současnosti je CEG moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné in-situ.
Od roku 2007 je CEG provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef a od roku 2011 Regionálního podzemního výzkumného centra URC Josef. Díky těmto pracovištím je CEG schopno na vysoké úrovni zajišťovat praktickou výuku, realizaci výzkumných a experimentálních projektů, tréninkové nebo výukové kurzy zaměřené na problematiku podzemních staveb jak pro domácí, tak i zahraniční zájemce. CEG široce spolupracuje s praxí  ̶  poskytuje odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, zajišťuje monitoring podzemních staveb a speciálních povrchových staveb. V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z oblasti podzemního stavitelství, ekologie (ukládání odpadů) nebo z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů.