Partneři

 

 

Přírodovědecká fakulta UK (PřF)

PřF byla založena v roce 1920 a patří mezi nejvýznamnější fakulty UK - v kontextu ČR lze působnost a kapacity fakulty srovnat se středně velkými regionálními univerzitami, ať již z hlediska rozpočtu (více než 1,1 mld. Kč), počtu studentů (cca 5 tisíc) či výsledků VaV dle IS RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Dlouhodobě se profiluje jako špičková výzkumná instituce a v hodnocení vědeckých výstupů se pravidelně řadí mezi tři nejlepší fakulty v ČR.

 

 

Geofyzikální ústav AV, v.v.i. (GFÚ)

Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav kromě jiného provozuje také řadu vlastních observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické).

 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (ÚGN)

ÚGN se zaměřuje zejména na struktury a vlastnosti geomateriálů svrchní části zemské kůry včetně antropogenních sedimentů, na procesy probíhající v zemské kůře v důsledku lidské činnosti a jejich účinky na životní prostředí a na rozvoj souvisejících výzkumných metod. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie. Svou činností ÚGN přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.

 

 

Ústav struktury a mechaniky hornin, v. v. i. (ÚSMH)

ÚSMH je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi. Ústav dále zpracovává odborná stanoviska a posudky v oborech své činnosti.

 

 

Česká geologická služba (ČGS)

ČGS je respektovaná státní organizace a resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území České republiky a s ním souvisejících činností, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby, shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích v rozsahu celého území ČR.

 

 

Technická univerzita Liberec, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (TUL/CxI)

Řešitelský tým projektu je příslušný k vysokoškolskému „Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (CxI), který vznikl v r. 2009 za podpory poskytnuté z OP VaVPI. CxI je vyprofilovaným pracovištěm VaV (regionálním centrem VaV), a to v oblastech materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství. Kolektiv odborných pracovníků se od r. 1993 zabývá problematikou výzkumu podzemních procesů a vývojem softwarových modulů pro jejich simulaci a zpracování experimentálních dat z terénních měření.

 

 

České vysoké učení technické, Centrum experimentální geotechniky (ČVUT/CEG)

CEG vzniklo jako samostatné pracoviště Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1998. Od roku 2007 je CEG provozovatelem Podzemní laboratoře Josef v lokalitě Čelina - Mokrsko na Příbramsku (PL). V CEG probíhá vědecko-výzkumná i pedagogická činnost. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a in-situ experimenty z geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti podzemních staveb. CEG poskytuje také smluvní výzkum v oborech své činnosti. Činnosti CEG se zaměřují nejen na výzkum témat souvisejících s ukládáním radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště, ale i na další oblasti související s využitím podzemí pro ukládání či skladování látek a energie (výzkum inženýrských bariér na bázi jílových materiálů, chování horninového masivu a jeho interakce s inženýrskými barierami, propustnost a možnosti stimulace masivu, stopovací zkoušky, fyzikální modely v reálném měřítku i prostředí).