Výzkumný tým

VP1 – TEPELNÝ TOK A TEPLOTNÍ PODMÍNKY V ZEMSKÉ KŮŘE (Zvýšení úrovně znalostí o tepelných vlastnostech hornin)

Základní výzkumnou agendu tvoří vývoj a optimalizace technik pro přesnou teplotní karotáž a dlouhodobý teplotní monitoring v hlubokých vrtech zejména využitím technologie měření teploty pomocí optických vláken. Dalšími důležitými tématy je výzkum hustoty tepelného toku a rozložení teplot ve svrchní části zemské kůry a studium vlivů na tepelné vlastnosti hornin, zejména v podmínkách blízkých geotermálnímu výměníku. Kromě laboratoří v zapojených institucích bude výzkum probíhat také v podzemní laboratoři v granitovém masivu, kde je možné studovat tepelné parametry hornin, šíření teplotních změn a testovat sondy a monitorovací systémy v podmínkách in situ. Na základě znalostí o geologické stavbě a hustotě tepelného toku probíhá v současnosti v rámci této výzkumné oblasti vytipování lokalit s potenciálem pro využití hlubinné geotermální energie.

odborný garant J.Šafanda Členové týmu  J.Šafanda  P.Dědeček M.Hokr V.Čermák 

VP2 INDUKOVANÁ SEISMICITA A TEKTONICKÉ NAPĚTÍ  (Optimalizace využití dat seismického monitorování)

Základní výzkumnou agendu tvoří seismické monitorování hydraulické stimulace, analýza a interpretace dat. Hydraulická stimulace a provoz geotermálního výměníku je většinou provázena seismicitou, která na jedné straně pomáhá k monitorování průběhu zvyšování propustnosti, na straně druhé může vyvolat negativní jevy, které ohrožují realizaci a provoz geotermálních projektů využívajících hlubinnou geotermální energii získávanou technologií EGS (Enhanced Geothermal System).

V rámci výzkumné oblasti 4 jsou proto připravovány podmínky pro seismické monitorování stimulace s vysokou citlivostí a detekční schopností v místě chystaného EGS systému s cílem zjistit úroveň seismicity v klidovém režimu a získanou sadu dat v budoucnu porovnat s indukovanou seismicitou, k níž dochází během hydraulické stimulace horninového masivu při tvorbě podzemních EGS výměníků. Tato výzkumná činnost umožní, jakmile dojde k dobudování a dovybavení VI, optimalizovat sdružené využití různých typů seismických sítí pro monitorování indukované seismicity, a rovněž vývoj a testování metod pro automatické zpracování dat seismického monitorování a zdokonalení metodiky využití dat seismického monitorování k mapování úspěšnosti hydraulické stimulace.

odborný garant T.Fischer

Členové týmu T.Fischer E.Káldy-Jánská J.Štrunc J.Stemberk J.Málek F.Harvich J.Šílený J.Maryška J.Ščučka

VP3 HYDROGEOLOGIE, HYDROCHEMIE A TERMOHYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ (Hydrogeologie a hydraulika)

Základní výzkumnou agendu představuje vytvoření laboratorního zázemí a vhodných podmínek pro terénní testy a zajištění dat pro kalibraci termo-hydraulických modelů. Jedná se o hydrochemické a isotopové zkoušky podzemní vody a chemickou interakci mezi horninami a vodou, vedoucí ke korozi nebo inkrustaci ve výměníku. Dále bude k dispozici zařízení k provádění cirkulačních, tlakových a infiltračních testů na mělkých vrtech, které budou v lokalitě realizovány pro umístění seismických stanic. Bude zajištěna spolupráce na provádění hydrokarotážních měření ve vrtech a vyhodnocování získaných dat. Termo-hydraulické modelování bude mj. umožňovat geotermickou charakterizaci masivu, modelování procesů ukládání energie a vlivu teplotních změn na chemické procesy a kalibraci modelů. Samostatnou kapitolou prací je vytvoření technického a metodického zázemí pro výzkum samoorganizované porozity a dalších mechanismů vytváření preferenčních cest proudění podzemní vody v prostředí metamorfovaných hornin, která v závislosti na zvětrávacích a dalších procesech významně ovlivńuje dlouhodobou využitelnost tepelného výměníku. Jedná se o optimální nastavení vzorkovacích a měřících prací v terénu, na vrtech, ve výzkumné štole, a metodiku souvisejících laboratorních prací na vzorcích hornin a vody (chemické, izotopové a fyzikální testy a měření).

odborný garant J.V.Datel

Členové týmu J.V.Datel L.Rukavičková J.Bruthans J.Pacovský R.Vašíček J.Maryška M.Hokr

VP4 GEOLOGIE ZÁJMOVÉ OBLASTI (Geologie horninového prostředí)

Základní výzkumná agenda zahrnuje strukturně geologickou stavbu prostředí geotermálního výměníku a geometrii zlomů a puklin. Dále se tato sekce zaměřuje na vytváření podmínek pro petrologickou a mineralogickou analýzu přítomných hornin, geochronologické datování a vytvoření 3D strukturních modelů a termodynamických modelů za nízkých tlakově teplotních podmínek. K tomu je k dispozici jak laboratorní zázemí výzkumné infrastruktury RINGEN, tak podzemí laboratoř Josef při CEG.

odborný garant J.Holeček

Členové týmu J.Holeček J.Franěk B.Mlčoch V.Kachlík